Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Ochrona Danych osobowych

SZANOWNI PAŃSTWO,

W dzisiejszych czasach ochrona danych osobowych stała się  niezwykle ważnym i bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Ponieważ ilość przetwarzanych informacji gwałtownie rośnie coraz trudniej nadzorować co się z naszymi danymi dzieje. Dostępność  do wszelakiej informacji jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. W konsekwencji coraz powszechniejsze stają się zagrożenia związane z nielegalnym wykorzystywaniem danych, niewłaściwym przetwarzaniem, nieadekwatnym do celu oraz  wyłudzeniami danych itp.

25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o ochronie Danych Osobowych zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE.

W związku z powyższym chcemy Państwa zapewnić, że Grupa KOK Sp. z o.o.  przykłada szczególną staranność, dbałość i uwagę do zagadnień bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Grupa KOK Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umów zawartych ze Spółką, zleceń oraz wykonywania zobowiązań prawnych. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane w taki sposób żeby  zapewnić bezpieczeństwo i możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą.

W sprawach dotyczących przetwarzania  danych osobowych możesz skontaktować się z nami, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych :

Administratora Danych Osobowych:

Grupa KOK Sp. z o.o.  z siedzibą w Zabrzu  41-806  ul. Lompy 11,  tel. 32/ 717-02-20

e-mail: kok@kokzabrze.pl

lub z wyznaczonym przez Spółkę  Inspektorem Ochrony Danych  na adres kontaktowy ADO lub:

e-mail: b.wrobel@kokzabrze.pl

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z ( art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Grupa KOK  Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu 41-806, ul. Lompy 11.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Grupa KOK  Sp. z o.o.  jest możliwy poprzez :

e-mail: b.wrobel@kokzabrze.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań wynikających z podpisanych umów, wystawienia faktury, windykacji należności  i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO):

  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba , której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być: firmy świadczące dla Grupy KOK SP. z o.o. usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, doradztwa, consultingowe, audytorskie, biegli rewidenci, urzędy administracji publicznej, kancelarie prawne, organy państwowe, organy ścigania, organy bezpieczeństwa i porządku publicznego, mogą być udostępniane podmiotom: z grupy Holding KW.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane  w okresie obowiązywania umowy oraz 6 lat po zakończeniu umowy. Planowany termin zakończenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może ulec wydłużeniu o czas realizacji roszczeń pomiędzy stronami.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy – podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody), które wykonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych – Inspektora Ochrony Danych w Spółce Grupa KOK Sp. z o.o. lub organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych  osobowych) gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych znacząco narusza przepisy o ochronie danych osobowych.