Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH

Grupa KOK sp. z o.o., z siedzibą: 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK Sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialna Irena Zając: tel. 694 430 740 lub 32 717 02 45.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju 9 w terminie do dnia: 01.10.2018 r. do godz. 10.00.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

 

INFORMACJA

Informujemy, że termin składania ofert na dostawę materiałów biurowych w dniu 01.10.2018 zostaje przedłużony do 08.10.2018 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2018 o godz. 10.15 w siedzibie Grupa KOK sp. z o.o., Zabrze 41-806, ul. Lompy 11, pok. 111 (1 piętro).

 

Załączniki:

SIWZ,

Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz cenowy,

Załącznik nr 3 do SIWZ-Wykaz zrealizowanych dostaw,

Załącznik nr 4 do SIWZ-Istotne postanowienia umowy,

Załącznik nr 5 do SIWZ-Adresy dostaw.