Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Dostawa butów militarnych, półbutów oraz butów strażackich

Dostawa butów militarnych, półbutów oraz butów strażackich

Grupa KOK sp. z o.o., z siedzibą: 41-806 Zabrze ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę butów militarnych, półbutów oraz butów strażackich

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupie KOK sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl

Za kontakt z oferentami odpowiedzialni są: Izabela Midro tel. 661 111 712, Patrycja Wróbel
tel. 694 430 740.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju 9 w terminie do dnia: 07.10.2019 godz. 915.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

Załączniki:

SIWZ,

Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Cenowy – buty militarne, półbuty,

Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz Cenowy – buty strażackie,

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych dostaw,

Załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia Umowy,

Pytania i odpowiedzi.