Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Dostawa gazów technicznych

Dostawa gazów technicznych

Grupa KOK sp. z o.o., z siedzibą: 41-806 Zabrze ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę gazów technicznych

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupie KOK sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl

Za kontakt z oferentami odpowiedzialni są: Izabela Midro Tel. 661 111 712, Marian Pająk Tel. 607 544 355.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju 9 w terminie do dnia: 14.10.2019 godz. 915.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

Załączniki:

SIWZ,

Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz Ofertowy.Zmieniony,

Załącznik nr 2 do SIWZ-Wykaz zrealizowanych dostaw,

Załącznik nr 3 do SIWZ-Istotne postanowienia umowy.

Uwaga:

Informujemy, że został zmieniony załącznik nr 1 formularz ofertowy.