Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Dostawa odzieży roboczej

Dostawa odzieży roboczej

Grupa KOK sp. z o.o. z siedzibą:41-806 Zabrze, ul. Lompy 11

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odzieży roboczej

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111. od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.kokzabrze.pl

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialna Izabela Midro, tel. 694 430 740 lub 32 717 02 45.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający  wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju nr 9 w terminach do dnia: 11.03.2019 r., godz. 10.00.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

Załączniki:

SIWZ,

Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz cenowy,

Załącznik nr 3 do SIWZ-Wykaz zrealizowanych dostaw,

Załącznik nr 4 do SIWZ-Istotne postanowienia umowy.