Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Dostawa oleju opałowego lekkiego

Dostawa oleju opałowego lekkiego

 

Grupa KOK sp. z o.o. z siedzibą:41-806 Zabrze , ul. Lompy 11

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111, od pn.– pt., w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać ze strony internetowej www.grupakok.pl

Za kontakt z oferentami odpowiedzialny jest Waldemar Gołucki tel.  tel.515 830 746 .

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju 9 w terminie do dnia 16.09.2019 godz. 9.30 . Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9.45 pok. 110 .

Zamawiający wymaga wpłaty wadium.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

 

Załączniki:

SIWZ,

Załacznik nr 1 do SIWZ-Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 2 do SIWZ-Wykaz zrealizowanych dostaw,

Załącznik nr 3 do SIWZ-Istotne postanowienia umowy.