Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Dzierżawa i serwis kabin sanitarnych

Dzierżawa i serwis kabin sanitarnych

Grupa KOK sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dzierżawę i serwis kabin sanitarnych

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 110 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialny Zbigniew Pękala tel. 606740083.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający  wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju nr 9 w terminach do dnia: 15.04.2019 godz. 9.00

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

Załączniki:

SIWZ,

Załącznik nr 1 do SIWZ-Ilość wraz z lokalizacją kabin WC,

Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SIWZ-Wykaz zrealizowanych usług,

Załącznik nr 4 do SIWZ-Istotne postanowienia umowy wspolpracy-usługi.