Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o.

44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8

OGŁASZA SPRZEDAŻ

W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działki
nr 1790/1 o powierzchni 1.900m2 oraz własności budynku biurowego stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 1.019,64m2 wraz z przyległym parkingiem na 23 miejsca, wykonanym z kostki brukowej betonowej, za cenę nie mniejszą niż 1.816.000,00zł brutto (słownie jeden milion osiemset szesnaście tysięcy 00/100zł)

Dla powyższej nieruchomości zlokalizowanej w Knurowie przy ul Szpitalnej 8 księgę wieczystą o numerze GL1G/00111047/9 prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach.

Cena wywoławcza: 1.816.000,00zł (słownie: jeden milion osiemset szesnaście tysięcy). Cena wywoławcza jest ceną brutto – transakcja jest zwolniona z podatku VAT.

Wadium: 181.600,00zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset 00/100zł)

Nieruchomość można oglądać we wszystkie dni robocze po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr tel. 502 457 857

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 10.05.2018 roku w budynku siedziby spółki GRUPA KOK Sp. z o.o. w Zabrzu przy ul. Lompy 11, pok. 309 o godz. 12.30.

Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, odstąpienia od przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje związane z opisem nieruchomości i ich stanem prawnym można uzyskać
na stronie www.kos.edu.pl, pod numerem tel. 32/216 37 79, tel. kom. 502 457 857 lub
w budynku spółki GRUPA KOK Sp. z o.o., 41-806 Zabrze ul. Lompy 11, pok. 309.

Warunki przystąpienia do przetargu określa ogłoszenie w sprzedaży stanowiące załącznik do informacji.

Szpitalna 8 – ogłoszenie

Komunikat