Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ OW “BRZEGI”

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ OW “BRZEGI”

Grupa KOK sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11

 OGŁASZA SPRZEDAŻ W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

nieruchomości Ośrodka Wypoczynkowego „Brzegi” położonego w Zborowskich przy ul. Wczasowej 9 (Powiat lubliniecki), na którą składają się:

a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zborowskich, składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 78/36, nr inw. 11/003/1, o powierzchni 12 880,00 m2 dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1L/00015892/8 oraz prawo własności posadowionych na tej nieruchomości, a stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności budynków:

– budynek stołówki o pow. zabudowy               –   378,00 m2 Nr inw. 11/100/1

– budynek główny o pow. zabudowy                 –   206,00 m2 Nr inw. 11/100/2

– drewniane domki campingowe – 6 szt.  o łącznej pow. zabudowy 102,00 m2 i nr inw. 11/100/6,7,8,9,10,11

b) środki trwałe i inne rzeczy związane z nieruchomością, tj.:

 • budynek sanitarny – nr. inw. 11/100/3
 • szambo OW Brzegi – nr. inw. 11/100/4
 • garaż OW Brzegi – nr. inw. 11/100/5
 • studnia głębinowa OW Brzegi – nr. inw. 11/211/1
 • basen  – nr. inw. 11/290/2
 • stacja odżelaźniania wody z filtrem   – nr. inw. 11/291/3
 • kocioł Pleszew – nr. inw. 1/311/1
 • pompa głębinowa – nr. inw. 1/441/3
 • pompa głębinowa 1.09 z silnikiem SMV6 – nr. inw. 1/441/170
 • osadnik trójkomorowy – nr. inw. 1/658/1
 • kanalizacja sanitarno-deszczowa – nr. inw. 1/658/2
 • oczyszczalnia ścieków – nr. inw. 1/658/3

Cena wywoławcza: 1.000.000,00 zł.

(słownie: jeden milion złotych 00/100).

Cena wywoławcza jest ceną brutto.

Wadium: 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych00/100).

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na zbycie nieruchomości w Zborowskich” w siedzibie Grupa KOK sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Lompy 11, pok. 112 w terminie do dnia 24.07.2018 r. do godz. 10.30.

Oferta winna zawierać:

 • nazwę oferenta,
 • cenę ofertową, nie niższą od ceny wywoławczej,
 • sposób uiszczenia zapłaty,
 • potwierdzenie wniesienia wadium.
 • wpłata wadium w formie:
 • przelewu bankowego w wysokości 50 000,- złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na konto Alior S.A. Nr rach.: 53 2490 0005 0000 4530 4785 9801 w terminie do dnia 23.07.2018 r. z dopiskiem „Wpłata wadium – przetarg na zbycie nieruchomości w Zborowskich”,
 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 50. 000,- płatnej
  w przypadku przepadku wadium na rzecz Grupa KOK sp. z o.o.,
 • wpłaty gotówkowej w kasie Spółki w Zabrzu przy ul. Lompy 11 (kasa czynna
  w dni robocze w godz. od 10.00 do 12.00).
 1. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Grupa KOK sp. z o.o. w Zabrzu
  w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu przetargu lub w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie.
 2. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa nabywca.
 3. Do dnia podpisania notarialnej umowy sprzedaży winna być uiszczona w całości zapłata za nieruchomość.
 4. Jeżeli kilku oferentów zaoferuje w przetargu tą samą cenę, która jest najwyższą z zaproponowanych przez oferentów cen, komisja przetargowa kontynuować będzie przetarg w formie licytacji lub negocjacji z tymi oferentami. W przypadku licytacji minimalne postąpienie wynosić będzie 5 000,- zł.
 5. Okres ważności oferty rozpoczyna się w dniu zgłoszenia oferty, a kończy się z dniem zakończenia postępowania przetargowego.
 6. Wadium wpłacone gotówką bądź przelewem przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.
 7. Nieruchomości można oglądać we wszystkie dni robocze po wcześniejszym ustaleniu terminu w Biurze Spółki, tel. 605 431 709.

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 24.07.2018 r. w siedzibie Spółki w Zabrzu przy ul. Lompy 11, pok. 112 o godz. 11.00.

Ogłaszający przetarg zastrzega, że warunkiem zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości jest uzyskanie przez sprzedającego:

 •  zgody Rady Nadzorczej, stosownie do postanowień § 11 ust.3 pkt.1 Umowy Spółki,
 • zgody Zgromadzenia Wspólników, stosownie do postanowień § 27 ust. 3 pkt. 4 i 7 Umowy Spółki.

Grupa KOK sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, odstąpienia od przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje związane z opisem nieruchomości i ich stanem prawnym można uzyskać na stronie www.kokzabrze.pl lub w siedzibie Spółki pod nr tel. 607944913, 605431709, email: m.polok@kokzabrze.pl., m.markowski@kokzabrze.pl. Grupa KOK sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11.