Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ CHEMII I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ CHEMII I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Grupa KOK Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Lompy 11, 41-806 Zabrze ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Dostawę chemii i środków czystości dla oddziałów Grupa KOK sp. z o.o.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. o.o., ul. Lompy 11,  41-806 Zabrze pokój 111 od pn.– pt. w godz. od 7:00 do 14:00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl.

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialna Lidia Adamiec Tel. 661 111 712 lub  32 717 02 45.Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający  wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju 9 w terminie do dnia:07.05.2018 godz. 10.00.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

Załączniki:

SIWZ,

Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ,

Formularz Cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykaz zrealizowanych dostaw – Załącznik nr 3 do SIWZ,

Istotne Postanowienia Umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ,

Wykaz adresowy dostaw – Załącznik nr 5 do SIWZ.