Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Przetarg nieograniczony na dostawę gazów technicznych

Przetarg nieograniczony na dostawę gazów technicznych

Grupa KOK sp. z o.o., z siedzibą:41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę gazów technicznych

 

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 110 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialna Gabriela Herisz-Gajda tel. 607 596 786.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający  wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju nr 9 w terminie do dnia: 17.12.2018 r., godz. 915.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

Załączniki:

SIWZ,

Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 2 do SIWZ-Wykaz zrealizowanych dostaw,

Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.