Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Przetarg nieograniczony na dzierżawę wózków widłowych

Przetarg nieograniczony na dzierżawę wózków widłowych

Grupa KOK sp. z o.o., z siedzibą: 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11

Ogłasza przetarg nieograniczony na:
DZIERŻAWĘ WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 110 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl
Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialna Gabriela Herisz-Gajda, tel. 607 596 786.
Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający wymaga wpłaty wadium.
Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju 9 w terminach do dnia: 05.03.2018 godz. 9.00
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ-Wymagania techniczne,

Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ-Wykaz zrealizowanych dostaw,

Załącznik nr 4 do SIWZ-Istotne postanowienia umowy