Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Przetarg nieograniczony na dostawę butów militarnych

Przetarg nieograniczony na dostawę butów militarnych

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę butów militarnych.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej: www.kokzabrze.pl

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialna Irena Zając, tel. 661 111 712 lub 32 717 02 45.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający  wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju 9, w terminie do dnia: 18.09.2017 r., godz. 1000.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

Załączniki:

SIWZ

Formularz ofertowy

Wykaz zrealizowanych dostaw

Istotne postanowienia umowy

Pytania i odpowiedzi