Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Przetarg nieograniczony na dostawę gazów technicznych

Przetarg nieograniczony na dostawę gazów technicznych

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze , ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę gazów technicznych

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 110 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialna Gabriela Herisz-Gajda Tel. 607 596 786

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający  wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju nr 9 w terminie do dnia: 27.11.2017 r.  godz. 9.15

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

Załączniki:

SIWZ

Formularz ofertowy

Wykaz zrealizowanych dostaw

Istotne postanowienia umowy