Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi w 2019 roku

Przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi w 2019 roku

Grupa KOK sp. z o.o. z siedzibą: 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi w 2019 roku”

 Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Spółki Grupa KOK sp. z o.o.,
41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialny jest Marian Pająk, tel. 607 544 355.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający  wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju nr 9 w terminie do dnia: 19.11.2018 r.,  godz. 9.15.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

Załączniki:

SIWZ,

Załącznik nr 1a do SIWZ-Szczegółówy zakres zamówienia zadanie I,

Załącznik nr 1b do SIWZ-Szczegółówy zakres zamówienia zadanie II,

Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz Cenowy,

Załącznik nr 4 do SIWZ-Wykaz zrealizowanych usług,

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz środków transportu,

Załącznik nr 6 do SIWZ-Karta pojazdu,

Załącznik nr 7 do SIWZ-Istotne postanowienia warunków umowy.