Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. NIEDURNEGO 13

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. NIEDURNEGO 13

Grupa KOK sp. z o.o. 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11

 OGŁASZA SPRZEDAŻ W TRYBIE USTNEGO PRZETARGU

 

nieruchomości położonej w Rudzie Śl. przy ul. Niedurnego 13, na którą składają się:

udział 0,856 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2923, o powierzchni 2387 m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1S/00012326/6 oraz prawo własności posadowionej na tej nieruchomości, a stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności budynek o powierzchni użytkowej 492,66 m2 i powierzchni zabudowy 673,00 m2 o nr inw. 1/100/2 (bez wyodrębnionych garaży nr 1 i 2).

 

Cena wywoławcza: 550.000,00 zł.

(słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza jest ceną brutto (transakcja zwolniona z podatku VAT).

 

Wadium: 27.500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych00/100).

 

Termin licytacji ustala się na dzień 29.01.2019 r. w siedzibie Spółki w Zabrzu przy ul. Lompy 11, pok. 112 o godz. 11.00.

 

Grupa KOK sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, odstąpienia od przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje związane z opisem nieruchomości i ich stanem prawnym można uzyskać na stronie www.grupakok.pl lub w siedzibie Spółki pod nr tel. 32/7170248, 32/7183357, email: m.polok@kokzabrze.pl., b.meiksner@kokzabrze.pl. Grupa KOK sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11.

Załączniki:

2018.12.14.Ogłoszenie Przetargowe na sprzedaż Niedurnego.13.

Zdjęcia