Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego “Brzegi”

Sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego “Brzegi”

Konsorcjum Ochrony Kopalń sp. z o.o. przeznacza do sprzedaży Ośrodek Wypoczynkowy „Brzegi” położony w Zborowskich przy ul. Wczasowej 9.

Cena sprzedaży brutto: 370.000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem zakupu jest złożenie pisemnej oferty.

Oferta winna zawierać: nazwę oferenta, cenę ofertową, nie niższą od ceny sprzedaży, sposób uiszczenia zapłaty.

Szczegółowych informacji udziela Zespół ds. Umów i przetargów – tel. 32 717-02-48.