Email alarmowy monitoring@kokzabrze.pl
Telefon alarmowy 32 376 10 00

Świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi w 2020 roku.

Świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi w 2020 roku.

Grupa KOK sp. z o.o., z siedzibą:41-806 Zabrze, ul. Lompy 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi w 2020 roku.”

 Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialny jest Marian Pająk Tel. 607 544 355.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający  wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju nr 9 w terminie do dnia: 14.10.2019 godz. 10.30.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

Załączniki:

SIWZ,

Załącznik nr 1 do SIWZ-Szczegółowy zakres zamówienia,

Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz Ofertowy,

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz Cenowy,

Załącznik nr 4 do SIWZ-Wykaz zrealizowanych usług,

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz środków transportu,

Załącznik nr 6 do SIWZ-Karta pojazdu,

Załącznik nr 7 do SIWZ-Istotne postanowienia umowy.

Informacja dotycząca zmiany zapisów w SIWZ.

 Było:

 XVIII. Otwarcie ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.10.2019 o godz. 9.45 w siedzibie Grupa KOK sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 1, sala nr 110  (I piętro).

Powinno być:

 XVIII. Otwarcie ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.10.2019 o godz. 10.45 w siedzibie Grupa KOK sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 1, sala nr 110  (I piętro).