O G Ł O S Z E N I E

Grupa KOK sp. z o.o.

z siedzibą: 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę  sortów mundurowych.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o.,  41-806 Zabrze,
ul. Lompy 11, pokój 111. od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl.

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialna Irena Zając Tel. 694 430 740 lub 32 717 02 45.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju nr 113 w terminach do dnia: 05.12.2022 r. godz. 10.00.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości,
bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

SIWZ

Załącznik do SIWZ – Istotne postanowienia warunków umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy, zakres I

Załącznik nr 2b do SIWZ – Formularz cenowy, zakres II

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych dostaw