O G Ł O S Z E N I E

Grupa KOK sp. z o.o.

z siedzibą: 41 – 806 Zabrze , ul. Lompy 11

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dzierżawę wózków widłowych

 

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o. o.

41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111 od pn. – pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać

ze strony internetowej www.grupakok.pl

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialny:

Pan Marian Pająk Tel. 607 544 355

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający  wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju nr 9 w terminie do dnia:

02.03.2022 godz. 9,00.

Grupa KOK sp. z o.o. zastrzega prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty

i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wymagania techniczne

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy