O G Ł O S Z E N I E

 

Grupa KOK sp. z o.o.

z siedzibą:41 – 806 Zabrze , ul. Lompy 11

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługi transportowe samochodami ciężarowymi 6,9,16 t

 

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o. o.  41 – 806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl

 

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialny: Pan Marian Pająk – tel. 607 544 355

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający  wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju nr 9 w terminie do dnia: 07.03.2022 godz. 9.15

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy zakres zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 do SWIZ – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz środków transportu

Załącznik nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy