O G Ł O S Z E N I E

Grupa KOK sp. z o.o.
z siedzibą:41-806 Zabrze , ul. Lompy 11

ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi 24 t”

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o.,
41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 110 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl
Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialna pani Monika Hola Tel. 663400831
Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający wymaga wpłaty wadium.
Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju nr 220 w terminie do dnia 09.10.2023 r. godz. 9.15
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegołowy zakres zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz Cenowy

Załącznik nr 4 do SIWZ-Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz środków transportu

Załącznik nr 6 do SIWZ-Istotne postanowienia umowy

SIWZ