Plik PDF wraz z załącznikami do pobrania – 2023.09.Ogłoszenie postęp kwalifikacyjne Prezes

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

KOPALNIE RUDZKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

 

KOMISJA POWOŁANA DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI KOPALNIE RUDZKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 z siedzibą w Zabrzu przy ul. Lompy 11

na podstawie § 9 Umowy Spółki

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Kopalnie Rudzkie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu

 

 1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu musi spełniać łącznie następujące warunki:
 • Posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
 • Posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • Posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • Spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie może naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 • Korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Nie być karanym za przestępstwa popełnione z winy umyślnej
  lub umyślne przestępstwo skarbowe, za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu.

 

 1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • Pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • Wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 • Jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • Pełni funkcję z wyboru zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 • Jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

 1. Celem potwierdzenia wymogów określonych w ust. 1 oraz ust. 2 Kandydat zobowiązany jest do przedłożenia do zgłoszenia następujących dokumentów:
 • Oświadczenia, o spełnieniu wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4;
 • Oświadczenia o braku okoliczności, o których mowa w ust. 2;
 • Dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia;
 • Dokumentów potwierdzających co najmniej 5 letni staż zatrudnienia;
 • Dokumentów potwierdzających co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • Aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności uzyskane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem zgłoszenia;
 • Oświadczenie o braku wszczętych i prowadzonych postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciwko Kandydatowi.

 

 1. Oprócz dokumentów wskazanych w ust. 3 Kandydat winien do zgłoszenia dołączyć:
 • Życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny, własnoręcznie podpisane,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu oraz adresu e-mail niezbędnych do kontaktu w celach postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Kandydaci mogą składać również inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

 

 1. Formularze oświadczeń, o których mowa w ust. 3 oraz 4 stanowią załączniki do ogłoszenia.

 

 1. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 oraz 4, Kandydat winien dołączyć w oryginale zgodnie z wzorami. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 7) oraz życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny Kandydat winien złożyć w oryginale. Wszelkie dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie Kandydata winny zostać dołączone w oryginałach lub odpisach, przy czym odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Kandydat może zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronie internetowej www.kopalnierudzkie.pl

 

 1. Informacje dotyczące Spółki obejmujące treść umowy spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, Kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki Kopalnie Rudzkie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Biurze Spółki (pok. 10), w dniach roboczych w godz. od 730 do 1330 do dnia, w którym upływa termin przyjmowania zgłoszeń. Udostępnienie materiałów informacyjnych nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.

 

 1. Kandydat winien złożyć pisemne zgłoszenie osobiście w siedzibie Spółki Grupa KOK sp. z o.o., 41 806 Zabrze, ul. Lompy 11, 201 w dniach roboczych w godz. od 730 do 1400, w terminie do dnia 11 października 2023 roku do godziny 1400 lub przesłać pocztą w tym samym terminie na wskazany powyżej adres Spółki, w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Kopalnie Rudzkie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – NIE OTWIERAĆ przed dniem 11 października 2023 roku godziną 1430”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie wpłynie do Spółki przed jego upływem. Decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

 

 1. Zgłoszenia Kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu
  o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a Kandydaci nie wezmą udziału
  w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zgłoszenia te mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 października 2023 roku o godzinie 1430.

 

 1. Spośród Kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu
  o postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną wyłonieni kandydaci spełniający wymagania do wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki. Wyłonieni Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, podczas których zostanie dokonana ocena kandydata, w dniu 12 października 2023 roku o godzinie 1200 w siedzibie Spółki (ul. Lompy nr 11, 41-806 Zabrze). O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni w dniu 11 października 2023 roku telefonicznie oraz za pomocą adresu email.

 

 1. Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami zostaną przeprowadzone w kolejności alfabetycznej. Na rozmowie kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości ze zdjęciem celem okazania komisji.

 

 1. W miarę potrzeby wynikającej z ilości zgłoszonych kandydatur, rozmowy kwalifikacyjne mogą być kontynuowane również w dniu 13 października 2023r.

 

 1. Dopuszczenie choćby jednego Kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą następujące zagadnienia:
 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej,
 • wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa,
 • wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy,
 • wiedza w zakresie roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników,
 • wiedza w zakresie systemu ocen i motywacji.

 

 1. Komisja Kwalifikacyjna może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata/ów.

 

 1. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Komisja Kwalifikacyjna powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu bezpośrednio po jego zakończeniu za pośrednictwem poczty.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej Rozporządzenie 2016/679) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych Kandydata jest Spółka Kopalnie Rudzkie
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu przy ul. Lompy 11, 41-806 Zabrze;
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres mailowy: k.stypkowska@grupakok.pl bądź adres korespondencyjny ul. Lompy 11, 41-806 Zabrze;
 • Podane w zgłoszeniu dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym, a w przypadku wyłonienia Kandydata również w celach związanych z powołaniem oraz zawarciem umowy;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. W razie odmowy podania danych osobowych nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  1. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia – w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz w konsekwencji powołania oraz zawarcia umowy
   z członkiem Zarządu;
  2. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia – w celu wykonania obowiązku prawnego;
  3. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia – w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. weryfikacja rzetelności oraz prawdziwości składanych w toku postępowania kwalifikacyjnego oświadczeń.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Ministerstwo Aktywów Państwowych,
  2. Holding KW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  3. organy publiczne,
  4. Grupa KOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Kandydaci mają prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz ich usunięcia.
 • Kandydatowi przysługuje również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Załącznik nr 1

do Ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu

Spółki Kopalnie Rudzkie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

…………………………………………………

          (Imię, nazwisko)

 

…………………………………………………

                (PESEL)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Niniejszym oświadczam, że:

 1. Posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
 2. Posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. Posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. Spełniam inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie podlegam określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w tym nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

 

 

 

…………………………………………………………………

           (Miejscowość, data)

 

…………………………………………………………………….

                       (Podpis)

 

 

 

Załącznik nr 2

do Ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu

Spółki Kopalnie Rudzkie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

 

 

 

…………………………………………………

          (Imię, nazwisko)

 

…………………………………………………

                (PESEL)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Niniejszym oświadczam, że:

 • nie pełnię funkcji społecznego współpracownika i nie jestem zatrudniony/a
  w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 • nie jestem zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub w zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 • moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktów interesów wobec działalności spółki.

 

 

 

…………………………………………………………………

           (Miejscowość, data)

 

…………………………………………………………………….

                       (Podpis)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu

Spółki Kopalnie Rudzkie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………

          (Imię, nazwisko)

 

…………………………………………………

                (PESEL)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Niniejszym oświadczam, że:

 1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. korzystam z pełni praw publicznych,
 3. nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo umyśle karne lub karno-skarbowe,
 4. nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne lub karno-skarbowe.

 

 

 

 

…………………………………………………………………

           (Miejscowość, data)

 

…………………………………………………………………….

                       (Podpis)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do Ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu

Spółki Kopalnie Rudzkie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

 

 

…………………………………………………

          (Imię, nazwisko)

 

…………………………………………………

                (PESEL)

…………………………………………………

            (adres e-mail)

 

…………………………………………………

          (numer telefonu)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę, na przetwarzanie przez Spółkę Kopalnie Rudzkie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Kopalnie Rudzkie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 

 

 

…………………………………………………………………

           (Miejscowość, data)

 

…………………………………………………………………….

                       (Podpis)