O G Ł O S Z E N I E

 

Grupa KOK Sp. z o.o.

z siedzibą:41-806 Zabrze , ul. Lompy 11

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę sortów mundurowych

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o.,  41-806 Zabrze,

ul. Lompy 11, pokój 111 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać ze strony internetowej: www.grupakok.pl

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialny/a Irena Zając Tel. 694 430 740 lub 32 717 02 45.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający  wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Sekretariacie Głównym, pokój nr 220, w terminie do dnia 22.04.2024 r.  do godz. 9.00.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa do protestów i odwołań.

SIWZ – scan,

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy,

Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych dostaw,

Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy-scan,

Wzór naszywki z Logo