O G Ł O S Z E N I E

Grupa KOK sp. z o.o.

z siedzibą: 41-806 Zabrze , ul. Lompy 11

ogłasza przetarg nieograniczony na:

LEASING SAMOCHODÓW

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Spółki Grupa KOK sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 110; od pn.–pt., w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać ze strony internetowej www.grupakok.pl

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialny Robert Kuźmiński, tel. 661307238.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający  wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki  w pokoju nr 220, II piętro, w terminie – do dnia: 20.06.2024 godz. 10.00

Grupa KOK sp. z o.o. zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wymagania techniczno-organizacyjne

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych dostaw

Pytania i odpowiedzi z dnia 11.06.2024