O G Ł O S Z E N I E

Grupa KOK sp. z o.o.

z siedzibą:41-806 Zabrze , ul. Lompy 11

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dzierżawę i serwis kabin sanitarnych

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o.,  41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 110 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialny Zbigniew Pękala Tel 606740083

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający  wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 13.05.2021 godz. 9.00

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ-Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 4 do SIWZ-Istotne postanowienia umowy