O G Ł O S Z E N I E

Grupa KOK sp. z o.o.

z siedzibą:41-806 Zabrze , ul. Lompy 11

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111
od pn.– pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać ze strony internetowej www.grupakok.pl

Za kontakt z oferentami odpowiedzialny jest Marek Markowski tel.  tel. 605431709 .

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju 9 w terminie do dnia 20.09.2021 godz. 9.30 . Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9.45 pok. 110 .

Zamawiający wymaga wpłaty wadium.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości,

bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

26.08.2021 r., SIWZ

26.08.2021 r., Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz Ofertowy

26.08.2021 r., Załącznik nr 2 do SIWZ-Wykaz zrealizowanych dostaw

26.08.2021 r., Załącznik nr 3 do SIWZ-Istotne postanowienia umowy