Grupa KOK sp. z o.o.

z siedzibą:41-806 Zabrze , ul. Lompy 11

ogłasza przetarg nieograniczony na:

  „Świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi 6 t., 9 t., 16 t.”

 

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o.o.,
41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialny jest Marian Pająk Tel. 607 544 355

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający  wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju nr 9 w terminie do dnia: 13.12.2021 godz. 9.15

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.