O G Ł O S Z E N I E

 

Grupa KOK sp. z o.o.

z siedzibą: 41 – 806 Zabrze, ul. Lompy 11

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę odzieży roboczej”

 

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o. o.  41 – 806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać z strony internetowej www.grupakok.pl

 

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialna: Pani Patrycja Cierpioł – tel. 515 815 168 / 32 717 02 45.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający  wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju nr 9 w terminie do dnia: 10.03.2022, do godz. 9.00.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 4 do SWIZ – Istotne Postanowienia Realizacji Umowy