Grupa KOK sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11

 

OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na zbycie nakładów własnych w postaci 3 sztuk garaży blaszanych (nr 3,5,12), położonych w zespole garażowym na działkach nr 1658/209, 4195/208 w Zabrzu u zbiegu ulic Korczoka-Kawika-Karczewskiego.

Powierzchnia użytkowa garażu (3,5) wynosi 16,90 m2.

Powierzchnia użytkowa garażu (12) wynosi 17,30 m2.

 

Cena wywoławcza brutto pojedynczego garażu (3,5) wynosi: 18.540,00 zł.

(słownie: osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100).

Cena wywoławcza jest ceną brutto (transakcja zawiera podatek VAT w wysokości 23%).

Wadium: 927,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem złotych00/100).

 

Cena wywoławcza brutto pojedynczego garażu (12) wynosi: 22.430,00 zł.

(słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 00/100).

Cena wywoławcza jest ceną brutto (transakcja zawiera podatek VAT w wysokości 23%).

Wadium: 1.122,00,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto  dwadzieścia dwa złote 00/100).

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie :
 2. przelewu bankowego w wysokości 927,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem złotych) dla garażu (3,5) oraz 122,00,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto  dwadzieścia dwa złote 00/100) dla garażu nr 12, na konto Bank Ochrony Środowiska S.A. Nr rach.: 60 1540 1128 2112 0000 5906 0001 w terminie do 24.05.2022 r. z dopiskiem „Zakup garażu blaszanego nr … położonego w Zabrzu przy ul. Korczoka-Kawika-Karczewskiego),
 3. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 927,- zł dla garażu (3,5) płatnej w przypadku przepadku wadium na rzecz Grupa KOK sp. z o.o. oraz 122,- dla garażu nr 12.
 4. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Grupa KOK sp. z o.o. w Zabrzu w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie.
 5. Okres ważności oferty rozpoczyna się w dniu zgłoszenia oferty, a kończy się z dniem zakończenia postępowania przetargowego.
 6. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny rozliczenia nakładów. Pozostałym oferentom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.
 7. Nieruchomość można oglądać we wszystkie dni robocze po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr tel.
  609 552 845, 607 944 913.
 8. Przetarg ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji. Minimalne postąpienie wynosić będzie 224,-zł.
 9. Licytacja odbędzie się w siedzibie Spółki w Zabrzu przy ul. Lompy 11, pok. 112 w dniu: 25.05.2022 r. o godz. 09.00 – garaż nr 3, 09.15 – garaż nr 5, 09.30 – garaż nr 12.
 10. Z dzierżawcą zostanie zawarta umowa poddzierżawy gruntu wraz z przeniesieniem roszczenia o zwrot nakładów, o pow. użytkowej odpowiednio dla garażu (3,5) 16,90 m2 oraz 12 o pow. użytkowej 17,30 m2 z terminem od dnia podpisania umowy do dnia 04.12.2089 r., miesięczną opłatą czynszu dzierżawnego w wysokości netto 20,- zł.
 11. Jednorazową opłatę za zawarcie umowy na poddzierżawę gruntu wraz z przeniesieniem roszczenia o zwrot nakładów (garaż blaszany nr …) wynikającą z ceny postępowania dzierżawca zapłaci w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.
 12. Nabywca jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem postępowania przy zbywaniu aktywów trwałych Grupy KOK sp. z o.o. Regulamin jest dostępny na stronie grupakok.pl w zakładce „Przetargi”.

 

Grupa KOK sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, odstąpienia od przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje związane z opisem nieruchomości i ich stanem prawnym można uzyskać na stronie www.kokzabrze.pl lub w siedzibie Spółki pod nr tel. 32/717-02-48, 609 552 845, email: s.gawelczyk@kokzabrze.pl., 607 944 913, email: m.polok@kokzabrze.pl Grupa KOK sp. z o.o., 41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, w godz. 8,00 – 14,00.