O G Ł O S Z E N I E

Grupa KOK sp. z o.o.

z siedzibą:41-806 Zabrze , ul. Lompy 11

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Dostawę środków czystości, chemii gospodarczej oraz chemii specjalistycznej.

 

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w Grupa KOK sp. z o. o.

41-806 Zabrze, ul. Lompy 11, pokój 111 od pn.–pt. w godz. od 7.00 do 14.00 lub pobrać

z strony internetowej www.grupakok.pl

Za kontakt z oferentami jest odpowiedzialna:

Pani Irena Zając Tel. 694 430 740

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający  wymaga wpłaty wadium.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki w pokoju nr 9 w terminie do dnia:

01.03.2022 godz. 9.00

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, swobodnego wyboru oferty i ich odrzucenia w całości, bez podania przyczyny i bez prawa protestów i odwołań.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2a do SIWZ-Formularz cenowy-Zakres I-zabl.

Załącznik nr 2b do SIWZ-Formularz cenowy-Zakres II-zabl.

Załącznik nr 3 do SIWZ-Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 4 do SIWZ-Istotne postanowienia umowy-scan